Logo Facebook

Informacja w sprawie planu zagospodarowania

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach zamieszczono ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, między innymi wsi Żywocice.

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  w terminie do dnia 30 października 2013r.

Jednocześnie zamieszczono zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń dla tych projektów planów.

Również do ww prognozy wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do dnia 30 października 2013r..

Pełna treść ogłoszenia Burmistrza Krapkowic dostępna na stronie www.krapkowice.pl

Treść Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XVIII/275/2013 z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice dostępna tutaj.

Zachęcamy Mieszkańców Żywocic do zapoznania się z tymi strategicznymi dla dalszego rozwoju naszej miejscowości dokumentami, jak też do ewentualnego składania wniosków. Poniżej kilka przydatnych informacji.

****

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (potocznie - plan miejscowy, MPZP) – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są m. in:

  • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;
  • wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
  • budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
  • budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;
  • budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
  • opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;
  • poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
  • zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;
  • ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe