Informacja

Projekt „Tu warto odpocząć – zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach” złożony przez Gminę Krapkowice a przygotowany wspólnie z mieszkańcami Żywocic uzyskał akceptację Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny – 20 osobowego gremium w znakomitej większości złożonego z burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu 10 gmin.

Na liście rankingowej złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty, projekt ten ulokował się na wysokim 5 miejscu (najwyższym spośród wszystkich wniosków z terenu Gminy Krapkowice). Uzyskał 19,69 pkt. (na 20 możliwych).

Warto dodać, że wnioskowana wartość dofinansowania to kwota 23 269, 33 zł a część środków na realizację tego projektu pochodzić będzie także z Funduszu Sołeckiego, przynależnego Żywocicom na 2011 rok. W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren na skrzyżowaniu ulicy Łąkowej z ulicą Kozielską. Wykonane zostanie nowe ogrodzenie z kostki granitowej i zamontowane zostaną ławki. Całość dopełni architektura niskiej zieleni.

*****

Na posiedzeniu w dniach 13 – 14 kwietnia 2011 r. Rada Programowa uznała za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju łącznie 49 wniosków, które wybrane zostały do dofinansowania do limitu 911 530,58 zł. Nie zostało zakwalifikowanych 12 wniosków na łączną kwotę ponad 180 tys. zł.