Informacja

W poniedziałek 28 marca w czasie zwołanego przez Burmistrza Krapkowic Zebrania Wiejskiego w Żywocicach mieszkańcy wybrali Sołtysa i Radę Sołecką na nowa kadencje 2011-2015.

 W zebraniu dzieło udział 105 mieszkańców, na ogólna liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wynoszącą 999 osób. W zebraniu uczestniczyli bardzo licznie przedstawiciele samorządu gminy: Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, jego zastępca Romuald Haraf, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Rożałowski oraz 3 radnych. Przewodniczącym Zebrania wybrany został jednogłośnie Arnold Joszko, protokołowanie powierzono zaś Gerdzie Smolarczyk – pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej poprzedziło bardzo wymowne w swej formie podziękowanie dla zaproszonego specjalnie na tę okoliczność poprzedniego burmistrza Piotra Sollocha. W imieniu mieszkańców symboliczny upominek przekazał Sołtys Szczepan Bryś.

Po obszernym i szczegółowym sprawozdaniu z okresu minionej kadencji, została wybrana Komisja Wyborcza, która pracowała w składzie: Zofia Jonderko – Przewodnicząca, Izabela Szywalska i Irena Kucharzak – Członkowie.

Następnie mieszkańcy w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Sołtysa.

Jedynym zgłoszonym kandydatem w wyborach był Szczepan Bryś, który z liczbą ważnych oddanych głosów za wyborem – 88 został wybrany Sołtysem Żywocic na najbliższą kadencję. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw jego wyborowi wyniosła – 16. W głosowaniu udział wzięły 104 osoby.

Tyle samo osób udział wzięło w wyborach Rady Sołeckiej. Mieszkańcy zaproponowali w sumie 22 kandydatury do rady, z czego chęć udziału w wyborach zadeklarowało 9.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości ważnych głosów:

Szywalski Bertold – 84, Sobocik Mariola – 46, Jeż Joanna – 87, Wiencek Werner – 76, Szynol Anna – 69, Olbrich Roman – 77, Glacel Adrian – 72, Thomalla Dorota – 61, Wieszołek Jan – 62.

Na podstawie wyniku głosowania, Komisja Wyborcza ustaliła, że najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani członkami Rady Sołeckiej: Joanna Jeż (wybrana także przez Zebranie Wiejskie na Przewodniczącą Rady Sołeckiej), Bertold Szywalski, Roman Olbrich, Werner Wiencek, Adrian Glacel, Anna Szynol oraz Jan Wieszołek.

W trakcie żywiołowej dyskusji mieszkańcy Żywocic zgłaszali bardzo liczne uwagi i sugestie dotyczące najpilniejszych spraw do załatwienia w miejscowości.

Poruszane tematy dotyczyły m.in.

·         planowanej i ciągle oddalanej w czasie budowy kanalizacji,

·         jakości robót wykonywanych na drogach w zakresie remontów ubytków jezdni,

·         braku kanalizacji burzowej w części ulicy Kozielskiej,

·         problemów z wywozem wielkogabarytowych odpadów stałych,

·         nierównomiernego czasu włączania oświetlenia ulicznego na ulicy Kozielskiej,

·         zanieczyszczania odpadami budowlanymi terenu za boiskiem wiejskim,

·         braku sprzątania ulic po okresie zimowym,

·         braku odpowiedniej ilości kontenerów oraz usunięciem drzew na cmentarzu,

·         uszkodzonych i niesprawdzanych od lat hydrantów na terenie wsi,

·         zagospodarowania terenu przy wjeździe do Żywocic, na skrzyżowaniu uli Krapkowickiej i Kozielskiej

·         całkowitego zastoju w czyszczeniu rowów przy drodze krajowej nr 45.

Na większość zgłaszanych uwag na bieżąco starali się odpowiadać burmistrz A. Kasiura i zastępca burmistrza R. Haraf. Część została przyjęta jako wnioski w miarę możliwości do załatwienia. Burmistrz A. Kasiura poinformował ponadto o mającej się rozpocząć na dniach budowie ogólnodostępnej hali sportowej a także o złożonym do Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Kraina św. Anny” wniosku w ramach PROW Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe Projekty”. Gmina Krapkowice na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach, przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Żywocic zamierza uzyskać wsparcie na wykonanie zmiany aranżacji i zagospodarowania przestrzeni publicznej – skweru przy ulicy Łąkowej w Żywocicach.