Informacja

Inwestycja ta przez kilka ostatnich lat była przedmiotem wielu żywiołowych dyskusji, zarówno na zebraniach wiejskich, jak też w trakcie spotkań przedwyborczych. Niewątpliwie przedsięwziecie to zawsze było, ale i dalej zapewne jest przez wielu mieszkańców w naszej miejscowości oczekiwane.

Wreszcie w tym roku, inwestycja ta na terenie Żywocic ruszyła, dzięki między innymi środkom Unii Europejskiej, dofinansowującym operacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Budowa w Żywocicach podzielona została na dwa etapy. Pierwszy z nich właśnie się rozpoczął. W okolicy skrzyżowania z drogą krajową 45 wykonywane są już roboty ziemne związane z planowanym przepustem pod tą drogą.

W ogłoszonym przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. z Krapkowic (spółkę ze 100% udziałem Gminy Krapkowice) przetargu nieograniczonym na wykonanie robót udział wzięło osiem firm. Z przedstawionych ofert trzy zostały odrzucone. Najbardziej korzystną, a zarazem najtańszą przedstawił Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek – Janicka z Opola. I to właśnie z tą firmą 28 sierpnia została podpisana umowa. Wartość realizowanego zadania to kwota 2.986.784 zł. Jak to często w przetargach bywa, rozpiętość cenowa pomiędzy najtańszą a najdroższą jest dość znaczna. I tym razem było podobnie. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 5.897.770 zł, a więc prawie dwa razy droższa od najtańszej. Co ciekawe szacunkowa wartość zamówienia przyjęta do przetargu przez WiK to kwota 5.611.937,16 zł bez VAT-u.

Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca w terminie do 30 września 2013 roku będzie miał do wybudowania ok. 3,8 km sieci grawitacyjnej z kamionki, PCV i PEHD o średnicach od 160 do 200 mm oraz ok. 524 mb przykanalików (120 szt.) o średnicach nominalnych 160 mm. Ponadto wybudowana na zostać sieć ciśnieniowa o długości ok. 310 mb z rur PEHD o średnicy 50-63 mm wraz z dziesięcioma pompowniami przydomowymi. Dotyczy to głównie domów położonych na początku ul. Krapkowickiej oraz w dolnej części ul. Rzecznej (czyli potocznie „na Górce”). Do tego zakresu dochodzą jeszcze między innymi roboty drogowe – nawierzchnie asfaltowe, tłuczniowe i chodniki ok. 4130 m².

Mieszkańców Żywocic zaciekawi zapewne, które ulice zostaną skanalizowane w realizowanym właśnie I etapie, a które będą musiały poczekać do II etapu.

Tak więc teraz roboty obejmą ulicę Krapkowicką od początku do wysokości ok. posesji nr 33, w tym także ulice Rzeczna i Krótka. Ponadto ulica Średnia – prawie do skrzyżowania z ulicą Józefa a także ulice: Słoneczna, Zielona, Kwiatowa, Odrzańska, Polna i część ulicy Ogrodowej. W etapie tym wykonany zostanie także odcinek ulicy Kozielskiej od początku do wysokości posesji nr 19. Wymienione ulice podłączone zostaną siecią bezpośrednio do przepompowni ścieków zlokalizowanej po drugiej stronie Osobłogi, w Krapkowicach na ulicy Kozielskiej w okolicy sklepów przemysłowych. Pozostała część Żywocic zostanie skanalizowana w II etapie i podłączona do przepompowni, która będzie zlokalizowana na końcu lewej odnogi ulicy Łąkowej. Całość obrazuje mapka, na której kolorem żółtym zaznaczony został zakres realizowanego obecnie etapu I, kolorem brązowym zaznaczono ulice realizowane w etapie II.