Informacja

Na przeprowadzonym w sobotę 15 marca 2014r. Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach jednomyślnie udzielili zarządowi absolutorium.

Z zaproszenia do udziału w Zebraniu, które odbyło się podobnie jak w latach ubiegłych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach skorzystało wielu gości zaproszonych. Wśród nich: Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego – Romuald Haraf, Komendant Gminny OSP w Krapkowicach – Jerzy Jarosz, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP – mł. asp. Roman Wyszka, Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Krapkowice – Franciszek Glombica, Sołtys i Radny Szczepan Bryś, Prezes Ludowego Zespołu Sportowego Bertold Szywalski oraz Przewodniczący Koła DFK Andrzej Namysło. Bardzo licznie w tegorocznym zebraniu udział wzięli także członkowie żywocickiej OSP, zarówno czynni, wspierający, honorowi, jak najmłodsi chłopcy.

Po otwarciu zebrania dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Prezes Arnold Joszko, wybrano także protokolanta – Annę Wojtala. Po przyjęciu porządku obrad w pierwszej kolejności przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za miniony 2013 rok. Tradycyjnie już całoroczne sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił Prezes Arnold Joszko. Dalej kolejno sprawozdanie finansowe przedstawione zostało przez Skarbnik Anetę Nowak, zaś sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Franciszek Glacel. Po przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, w ślad za wnioskiem Komisji Rewizyjnej wszyscy zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy.

W pierwszym wystąpieniu gości zaproszonych Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego – Romuald Haraf pogratulował Zarządowi uzyskania absolutorium, dziękując jednocześnie za bardzo dobra współpracę oraz życzliwą pomoc strażaków OSP w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Krapkowice. Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP odniósł się do wyników przeglądów operacyjno-technicznych, zachęcał do korzystania z organizowanych kursów dla strażaków – ratowników oraz do przestrzegania terminów badań lekarskich. Tradycyjnie jednym z ważniejszych tematów poruszanych w trakcie spotkania jeden dotyczył możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na potrzeby przebudowy remizy OSP.