Informacja

Na przeprowadzonym w sobotę 21 marca 2015r. Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach jednomyślnie udzielili zarządowi absolutorium.

W zebraniu, które odbyło się podobnie jak w latach ubiegłych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach udział wzięło wielu gości. Wśród nich: Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Andrzej Kasiura, Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach Marek Kucharski, Komendant Gminny OSP w Krapkowicach Jerzy Jarosz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach: Józef Gut i Józef Brzozowski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG w Krapkowicach Bernard Friedla i  Inspektor tego wydziału Franciszek Glombica, Sołtys i Radny Szczepan Bryś, Przewodniczący Rady Sołeckiej Werner Wiencek oraz Wiceprezes Ludowego Zespołu Sportowego Adrian Cichon. Bardzo licznie w tegorocznym zebraniu udział wzięli członkowie żywocickiej OSP, zarówno czynni, wspierający, honorowi, jak najmłodsi chłopcy.

Po otwarciu zebrania dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Prezes Arnold Joszko, wybrano także protokolanta – Annę Wojtala. Po przyjęciu porządku obrad w pierwszej kolejności przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za miniony 2014 rok. Tradycyjnie już całoroczne sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił Prezes Arnold Joszko. Jak się okazuje większość działań prowadzonych w roku ubiegłym przez żywocickich strażaków była skutkiem zdarzeń w ruchu drogowym, jak też związanych z gwałtownymi wezbraniami wód na rzece Osobłodze.

Dalej kolejno sprawozdanie finansowe przedstawione zostało przez Skarbnik Anetę Nowak, zaś sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej sekretarz Tomasz Namysło. Po przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, w ślad za wnioskiem Komisji Rewizyjnej wszyscy zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy.

Burmistrz Krapkowic, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Andrzej Kasiura pogratulował Zarządowi uzyskania absolutorium, dziękując jednocześnie za bardzo dobrą współpracę oraz życzliwą pomoc strażaków OSP w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Krapkowice. Komendant Powiatowy PSP Marek Kucharski z kolei zachęcał do korzystania z organizowanych w tym roku kursów dla strażaków – ratowników, szczególnie młodych strażaków. Tradycyjnie jednym z ważniejszych tematów poruszanych w trakcie spotkania była możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na potrzeby przebudowy remizy OSP.