Informacja

We wtorek 17 marca w trakcie zwołanego przez Burmistrza Krapkowic Zebrania Wiejskiego w Żywocicach mieszkańcy wybrali Sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję 2015-2019.

W zebraniu udział wzięło 56 mieszkańców, na ogólna liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wynoszącą 997 osób. W zebraniu uczestniczyli bardzo licznie przedstawiciele samorządu gminy: Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Sekretarz gminy Harald Brol oraz radni Józef Gut i Józef Brzozowski. Nie zabrakło także mediów lokalnych: redaktorów Tygodnika Krapkowickiego i Nowin Krapkowickich.

Przewodniczącym Zebrania wybrany został jednogłośnie Arnold Joszko, zaś protokołowanie powierzono Gerdzie Smolarczyk – pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zebranie poprzedzone zostało informacją na temat zasad i możliwości przyłączania się do sieci kanalizacyjnej oraz ogólnych warunków korzystania z urządzeń i sieci zarządzanej przez krapkowicką spółkę „Wodociągi i Kanalizacja”. Na liczne pytania mieszkańców w tym zakresie informacji udzielał Prezes Spółki Jerzy Delewicz, który to zachęcał do sprawnego podłączania się do sieci w związku z koniecznością uzyskania tzw. „efektu ekologicznego”. Mieszkańcy z kolei zwracali uwagę na nieuprzątnięte tereny po zakończonej inwestycji a także na konieczność poprawy zapadających się nawierzchni ulic w miejscach wykopów.

Po obszernym i szczegółowym sprawozdaniu przedstawionym przez Sołtysa Szczepana Brysia z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej z okresu minionej kadencji, została wybrana Komisja Wyborcza w składzie: Izabela Szywalska – Przewodnicząca,  Joanna Jeż i Zygfryd Joszko – Członkowie. Następnie mieszkańcy w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Sołtysa.

Jedynym zgłoszonym kandydatem w wyborach był Szczepan Bryś, który z liczbą 55 ważnych oddanych głosów za oraz jednym głosie przeciw został wybrany Sołtysem Żywocic na najbliższą kadencję.

W głosowaniu udział wzięło 56 osób, tyle samo paręnaście minut później  wzięło udział w wyborach Rady Sołeckiej. Mieszkańcy zaproponowali w sumie 20 kandydatur do rady, z czego chęć udziału w wyborach zadeklarowało 7. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości ważnych głosów: Werner Wiencek – 54, Jan Wieszołek – 53, Tomasz Namysło – 52, Adrian Glacel – 51, Roman Olbrich – 51, Juta Roskosz – 51 oraz Bertold Szywalski – 50. Tak więc wszystkie wymienione osoby zostały wybrane do Rady Sołeckiej. Ponadto Zebranie Wiejskie wybrało Wernera Wiencka na Przewodniczącego Rady Sołeckiej.

Zdjęcia udostępnione przez redakcję Nowin Krapkowickich

Temat ten zresztą powrócił po krótkiej przerwie w zebraniu ogłoszonej na podliczenie wyników głosowania. Wtedy to na pytania mieszkańców Burmistrz Krapkowic Andrzeje Kasiura W trakcie ponad dwugodzinnego zebrania kilkakrotnie mieszkańcy Żywocic mieli sposobność zgłaszania swoich uwag i sugestii dotyczących najpilniejszych spraw do załatwienia w miejscowości.

Poruszane tematy dotyczyły m.in.

 • wykonania przebrukowania ulicy Zielonej, zwłaszcza w miejscach prowadzonych wykopów,
 • uprzątnięcia przez firmę budującą kanalizację terenów, gdzie składowane były materiały budowlane,
 • podniesienia i dopasowania do wysokości asfaltu studzienek kanalizacji deszczowej na ulicy Józefa,
 • poprawy nawierzchni na ulicy Józefa od skrzyżowania z ul. Średnią do ul. Krapkowickiej,
 • konieczności sprawdzenia nielegalnych podłączeń do kanalizacji burzowej na ulicy Józefa,
 • wadliwego podłączenia nowej kanalizacji burzowej wybudowanej w ubiegłym roku na ulicy Kozielskiej,
 • częstego wyłączania się lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Kozielskiej,
 • usprawnienia funkcjonowania systemu monitoringu na ul. Krapkowickiej,
 • przeprowadzenia kolejnej akcji sprawdzenia wydajności hydrantów na terenie wsi,
 • zachęcenia właściciela byłego baru do przeprowadzenia remontu, a przynajmniej odnowienia elewacji szpecącego wizerunek wsi budynku,
 • rozważenia możliwości usankcjonowania własności dróg polnych wytyczonych i użytkowanych przez minione lata często na terenach prywatnych,
 • dokończenia zagospodarowania terenu przy wyjeździe z Żywocic w kierunku Ligoty.

Na większość zgłaszanych tematów na bieżąco starali się odpowiadać burmistrz A. Kasiura i Sołtys Sz. Bryś. Burmistrz poinformował ponadto o trwającej procedurze przetargowej na wydzierżawienie terenu przy odnodze rzeki Osobłogi na cele budowy małej elektrowni wodnej, a także o zaplanowanej w niedługim czasie przebudowie drogi wojewódzkiej nr 416 od „rogatek” Żywocic i dalej przez Pietnę.