Informacja

Na przeprowadzonym w sobotę 20 lutego 2016r. Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach bez głosu sprzeciwu udzielili zarządowi absolutorium. Wybrali także nowe władze na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Wybory poprzedziło w pierwszej kolejności obszerne sprawozdanie za okres minionego roku, które tradycyjnie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił Prezes Arnold Joszko. Po przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, w ślad za wnioskiem Komisji Rewizyjnej wszyscy zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy.

W wyniku przeprowadzonych w dalszej kolejności wyborów nowych władz stowarzyszenia został wybrany zarząd, w skład którego weszli: Prezes – Arnold Joszko, naczelnik i I wiceprezes – Robert Joszko, II wiceprezes – Sebastian Niesporek, Zastępca Naczelnika – Kazimierz Lisik, Sekretarz – Anna Wojtala, Skarbnik – Aneta Nowak, Kronikarz – Adriana Malina, Gospodarz – Robet Chmura oraz Członek zarządu – Kacper Stokłosa. Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej, a tworzyć ją będą: Aleksandra Rusz – przewodnicząca, Tomasz Namysło oraz Norbert Duczek.

Z zaproszenia do udziału w Zebraniu, które odbyło się podobnie jak w latach ubiegłych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach skorzystało wielu gości zaproszonych. Wśród nich: Komendant Gminny OSP w Krapkowicach – Jerzy Jarosz, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Krapkowice – Bernard Friedla oraz inspektor tegoż wydziału Franciszek Glombica, Sołtys i Radny Szczepan Bryś, Przewodniczący Koła DFK Andrzej Namysło oraz wybrany niedawno nowy Prezes Ludowego Zespołu Sportowego Michał Chudala. Bardzo licznie w tegorocznym zebraniu udział wzięli młodzie członkowie żywocickiej OSP, licznie przybyli także członkowie czynni, wspierający i honorowi. Razem prawie pięćdziesiąt osób.

***

Jednostka OSP Żywocice należy do najstarszych na terenie powiatu krapkowickiego. Została założona w 1889 roku, a w 2014 roku obchodziła jubileusz 125 lecia. Obecnie stowarzyszenie to liczy 86 osób, z tego 41 z nich to członkowie czynni, 13 z nich to członkowie honorowi w wieku ponad 70 lat. Od 2004 roku nieprzerwanie prezesem jest Arnold Joszko, który jest siódmym w kolejności prezesem (komendantem) w powojennej historii OSP Żywocice.