Galeria

Na przeprowadzonym w sobotę 3 marca 2017r. Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach jednomyślnie udzielili zarządowi absolutorium.

Z zaproszenia do udziału w Zebraniu, które odbyło się podobnie jak w latach ubiegłych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach skorzystało wielu gości zaproszonych. Wśród nich: Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego – Romuald Haraf, Komendant Gminny OSP w Krapkowicach – Jerzy Jarosz, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Krapkowice – Bernard Friedla oraz inspektor tegoż wydziału Franciszek Glombica, Sołtys i Radny Szczepan Bryś, Prezes Ludowego Zespołu Sportowego Michał Chudala oraz Wiceprzewodniczący Koła DFK Adrian Cichoń.

Po otwarciu zebrania dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Prezes Arnold Joszko, wybrano także protokolanta – Annę Wojtala. Po przyjęciu porządku obrad w pierwszej kolejności przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za miniony 2016 rok. Tradycyjnie już całoroczne sprawozdanie przygotowano w formie prezentacji multimedialnej. Dalej kolejno sprawozdanie finansowe przedstawione zostało przez Skarbnik Anetę Nowak, zaś sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca Aleksandra Rusz. Po przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, w ślad za wnioskiem Komisji Rewizyjnej wszyscy zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy. Bardzo licznie w tegorocznym zebraniu udział wzięli młodzie członkowie żywocickiej OSP, licznie przybyli także członkowie czynni, wspierający i honorowi. Razem prawie pięćdziesiąt osób.