Wydażenie

Są na każde zawołanie mieszkańców, na każdą alarmową syrenę. Dzięki wzorowej współpracy z samorządem Gminy Krapkowice, Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, a także dzięki wsparciu mieszkańców i darczyńców 1%, pozyskali w ubiegłym roku sprzęt i wyposażenie o wartości ponad 70 tys. zł. Nic dziwnego, że w trakcie ubiegłotygodniowego Walnego Zebrania członkowie Zarządu żywocickiej Ochotniczej Straży Pożarnej jednomyślnie uzyskali absolutorium za miniony 2018 rok.

Z zaproszenia do udziału w Zebraniu, które odbyło się 22 lutego 2019, podobnie jak w latach ubiegłych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach skorzystało wielu gości zaproszonych. Wśród nich: Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego – Andrzej Kasiura, Komendant Gminny OSP w Krapkowicach – Damian Król, opiekun gminy z ramienia Komendy Powiatowej PSP mł. kpt. Paweł Lechociński, wieloletni Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Krapkowice – Bernard Friedla oraz inspektor tegoż wydziału Dagmara Margiel- Ćwikła, Sołtys i radny powiatowy Szczepan Bryś, Przewodniczący Rady Sołeckiej Werner Wiencek oraz Przewodniczący Koła DFK Andrzej Namysło.

Po otwarciu zebrania dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Prezes Arnold Joszko. Po przyjęciu porządku obrad w pierwszej kolejności przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za miniony 2016 rok. Tradycyjnie już całoroczne sprawozdanie przygotowano w formie prezentacji multimedialnej, przedstawił je Naczelnik jednostki Robert Joszko. Dalej kolejno sprawozdanie finansowe przedstawione zostało przez Skarbnik Anetę Nowak, zaś sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej sekretarz Tomasz Namysło. Po przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, w ślad za wnioskiem Komisji Rewizyjnej wszyscy zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy. Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością bardzo liczny udział w tegorocznym zebraniu młodzieży, licznie przybyli także członkowie czynni, wspierający i honorowi. Razem prawie pięćdziesiąt osób.