Wizytacja Kanoniczna Biskupa Opolskiego


W piątek 29 marca 2019 w naszej parafii miała miejsce wizytacja kanoniczna biskupa opolskiego. W tym roku wizytację przeprowadził ordynariusz opolski, ks. Biskup Andrzej Czaja. Najważniejszym punktem spotkania była wieczorna Msza św. w intencji wszystkich parafian poprzedzona uroczystym przywitaniem przez proboszcza, służbę liturgiczną i poczty sztandarowe przy schodach przed kościołem. W imieniu Rady parafialnej księdza biskupa powitali Alicja Bugajska i Andrzej Widerski. Tuż przed rozpoczęciem mszy przedstawiciel Rady Parafialnej Arnold Joszko przedstawił sprawozdanie z działań gospodarczych od czasu poprzedniej wizytacji biskupiej. A ta miała miejsce przed 6 laty, w roku 2013. Wtedy to nasza parafię wizytował ks. Biskup Paweł Stobrawa. O sprawach związanych z rozwojem duchowym wspólnoty opowiedział biskupowi proboszcz Piotr Kamieniak. Po Mszy św. w kościele odbyło się spotkanie z Radą Parafialną.

Sobota minęła wizytującemu żywocicką parafią biskupowi na mszy św. z udziałem wszystkich chorych i seniorów parafii, zakończonej udzieleniem błogosławieństwa lurdzkiego. W trakcie dalszego, popołudniowego pobytu w Żywocicach biskup Czaja spotkał się m.in. z członkami Róż Różańcowych, III Zakonu Św. Franciszka i Bractwa Św. Józefa, następnie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania oraz z ministrantami i Dziećmi Marii.

***

Wizytacja biskupa odbywa się w każdej parafii średnio co 5 lat. Stanowi ona doskonałą okazję do pogłębienia kontaktów zarówno z duszpasterzami, jak i wiernymi oraz różnymi wspólnotami działającymi na terenie parafii. Wizytacja składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej a także już samej wizyty pasterskiej biskupa. Zakres wstępnej wizytacji kanonicznej dokonywanej przez przedstawicieli Kurii Diecezjalnej obejmuje wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem parafii od stanu i zabezpieczenia nieruchomości i innych dóbr materialnych, poprzez prowadzenie ksiąg parafialnych, dokumentacji katechetycznej, kartotek parafialnych, ksiąg inwentarzowych i rachunkowych, protokołów spotkań Rady Duszpasterskiej i wiele, wiele innych.

Strażacy podsumowali rok 2018


Są na każde zawołanie mieszkańców, na każdą alarmową syrenę. Dzięki wzorowej współpracy z samorządem Gminy Krapkowice, Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, a także dzięki wsparciu mieszkańców i darczyńców 1%, pozyskali w ubiegłym roku sprzęt i wyposażenie o wartości ponad 70 tys. zł. Nic dziwnego, że w trakcie ubiegłotygodniowego Walnego Zebrania członkowie Zarządu żywocickiej Ochotniczej Straży Pożarnej jednomyślnie uzyskali absolutorium za miniony 2018 rok.

Z zaproszenia do udziału w Zebraniu, które odbyło się 22 lutego 2019, podobnie jak w latach ubiegłych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach skorzystało wielu gości zaproszonych. Wśród nich: Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego – Andrzej Kasiura, Komendant Gminny OSP w Krapkowicach – Damian Król, opiekun gminy z ramienia Komendy Powiatowej PSP mł. kpt. Paweł Lechociński, wieloletni Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Krapkowice – Bernard Friedla oraz inspektor tegoż wydziału Dagmara Margiel- Ćwikła, Sołtys i radny powiatowy Szczepan Bryś, Przewodniczący Rady Sołeckiej Werner Wiencek oraz Przewodniczący Koła DFK Andrzej Namysło.

Po otwarciu zebrania dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Prezes Arnold Joszko. Po przyjęciu porządku obrad w pierwszej kolejności przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za miniony 2016 rok. Tradycyjnie już całoroczne sprawozdanie przygotowano w formie prezentacji multimedialnej, przedstawił je Naczelnik jednostki Robert Joszko. Dalej kolejno sprawozdanie finansowe przedstawione zostało przez Skarbnik Anetę Nowak, zaś sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej sekretarz Tomasz Namysło. Po przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, w ślad za wnioskiem Komisji Rewizyjnej wszyscy zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy. Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością bardzo liczny udział w tegorocznym zebraniu młodzieży, licznie przybyli także członkowie czynni, wspierający i honorowi. Razem prawie pięćdziesiąt osób.

Urodziny Żywocickiej Straży Pożarnej


Jedna z dwóch najstarszych w naszym powiecie, a zarazem najstarsza obecnie jednostka w Gmina Krapkowice.
Ochotnicza Straż Pożarna w Żywocicach obchodziła 9 listopada swoje 128 urodziny. Jej historia sięga roku 1889, kiedy to ówczesna Gmina Żywocice utworzyła swój własny związek strażacki. Wyciąg z dokumentu Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Opolu, przetłumaczony z języka niemieckiego stał się głównym dowodem wydania przez Komisję Historyczną przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  w Opolu opinii potwierdzającej datę założenia straży w Żywocicach w dniu 9 listopada 1889 roku.
Wszystkim strażakom z Żywocic serdecznie gratulujemy, życząc wszelkiej pomyślności i opieki św. Floriana.

Wprowadzenie nowego proboszcza


Odczytaniem dekretu Ordynariusza Opolskiego oraz przysięgą wiernego wypełniania urzędu nastąpiło kanoniczne wprowadzenie ks. dr Grzegorza Kublina na urząd nowego proboszcza w Żywocicach. Obrzędy liturgiczne poprowadził Dziekan Dekanatu Krapkowickiego ks. Radca Krzysztof Korgel.

W uroczystości, która odbyła się w niedzielę 11 września na popołudniowych nieszporach udział wzięli liczni goście, wśród nich przedstawiciele kurii diecezjalnej w Opolu, księża z dekanatu krapkowickiego, rodzice i rodzina nowego proboszcza. Obecny był też nowy rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu ks. dr hab Andrzej Anderwald, który zastąpił na tym stanowisku ks. Kublina.

W swoim dekrecie z dnia 21 czerwca 2016 r. Ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. biskup Andrzej Czaja mianował ks. dr Grzegorza Kublina proboszczem naszej parafii z wszystkimi uprawnieniami w zakresie prawa powszechnego i diecezjalnego. Zawarł także życzenia dla nowego proboszcza – aby posługa duszpasterska w nowej wspólnocie parafialnej była źródłem stałej radości i satysfakcji oraz przynosiła obfite owoce duchowe dla dobra powierzonego ludu Bożego.

Po odczytaniu dekretu, ks. dziekan Korgel na mocy upoważnienia i woli księdza biskupa dokonał uroczystego wprowadzenia w obowiązki proboszcza Parafii Św. Floriana w Żywocicach i przekazał mu władzę, jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Powierzył także dobro duchowe dusz nowo objętej parafii oraz jej stan materialny.

„Niech Duch Święty uzdolni cię do wielkodusznego podjęcia duszpasterskich zadań. Głoś słowo Boże, aby wierni umocnieni w wierze, nadziei i miłości wzrastali w Chrystusie. Gromadź swych parafian wokół ołtarza, aby wszyscy – starsi i młodzi, ubodzy i bogaci, gorliwi i obojętni religijnie – odnajdywali w Eucharystii źródło uświęcenia życia i poprzez nią oddawali chwałę Ojcu” – życzył ks. Dziekan Korgel, i dodał – „z roztropnością i odpowiedzialnością wsłuchuj się w głos parafii, która przez wiele lat nabrała już tradycji i przyzwyczajeń. Odpowiedzialnie zarządzaj też dobrami materialnymi powierzonymi twej pieczy”.

Na zakończenie nabożeństwa nowego ks. proboszcza przywitali Alicja Bugajska, jako przedstawiciel Rady Parafialnej, sołtys Żywocic Szczepan Bryś oraz Sołtys Pietni Łukasz Stokłosa. W imieniu parafian złożyli przyrzeczenie, iż będą go wspierać modlitwą i radą, tak aby nowy proboszcz mógł się w parafii zadomowić. Po nich z życzeniami wystąpili przedstawiciele wspólnoty ministrantów i dzieci Maryi.

***

Ks. dr Grzegorz Kublin został wyświęcony w 2002 roku. Przez pierwsze cztery lata pełnił funkcję wikariusza w Zdzieszowicach, w parafii św. Antoniego. Kolejne cztery lata był wikariuszem w Raciborzu, w parafii św. Mikołaja. Dalej przez rok wikariuszem w Niemodlinie a następnie przez dwa lata wikariuszem w Jemielnicy. Od 2013 roku związany jest z Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu, najpierw jako prefekt, a  od września 2015 jako rektor. Dekretem biskupa opolskiego z dnia 21.06.2016r. obowiązywać będzie od 24 sierpnia 2016. zastąpił w parafii w Żywocicach dotychczasowego proboszcza ks. Piotra Kamieniaka, który otrzymał nominację na funkcję proboszcza w parafii Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu.

Pożegnalna msza


We wtorkowy poranek 23 sierpnia w kościele parafialnym w Żywocicach odprawiona została szczególna, dziękczynna Msza Św. połączona z pożegnaniem dotychczasowego proboszcza. Jak już wcześniej informowaliśmy, na mocy dekretu Biskupa Opolskiego z dnia 21.06.2016r. ks. Piotr Kamieniak, wieloletni proboszcz parafii w Żywocicach otrzymał nominację na funkcję proboszcza w parafii Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu.

Część liturgiczna zakończona została uroczystym „Te Deum laudamus” za lata posługi duszpasterskiej ks. Piotra w Parafii Żywocice oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w Jego dalszej pracy. Potem licznie zgromadzeni Parafianie z widocznym wzruszeniem wysłuchali wielu podziękowań składanych za wieloletnią pracę duszpasterską w Żywocicach.

Poszczególne delegacje złożone z przedstawicieli: grona ministrantów i wspólnoty Dzieci Maryi, Rady Parafialnej, Rad Sołeckich z Żywocic i Pietni, Ochotniczej Straży Pożarnej z Żywocic, Ludowego Zespołu Sportowego, Koła Związku Kobiet Śląskich i Koła DFK Żywocice dziękowały za pełną wiary i oddania posługę kapłańską, za wszystkie sakramenty i błogosławieństwa, za życzliwość i wszelkie dobro uczynione dla innych. Parafianie dziękowali także za wszystkie dokonania w trosce o kościół materialny i jego otoczenie. Ponadto za liczne pielgrzymki, wyjazdy i sportową aktywność. Niezwykle wymowne i ujmujące były podziękowania skierowane do odchodzącego proboszcza przez wieloletniego „duchowego współpracownika” ks. emeryta Piusa Koniecznego.

Ks. Piotr Kamieniak 24 sierpnia odprawił już swoją pierwszą mszę w nowej parafii w Dobrodzieniu, która jest niemal czterokrotnie większa od żywocickiej i liczy niecałe 5000 mieszkańców. Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły – parafialny pw. Św. Marii Magdaleny oraz drugi – pw. Św. Walentego; ponadto Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. W obrębie należącym do parafii znajdują się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, Zespół Szkół Rolniczych w Gosławicach, publiczne gimnazjum i trzy szkoły podstawowe.

Podsumowanie roku w DFK


Dla większości stowarzyszeń i organizacji początek roku to czas spotkań podsumowujących działalność w roku minionym. Tak też jest i w Żywocicach. Po przeprowadzonych zebraniach w LZS-ie i OSP przyszedł czas także na koło DFK. W niedzielne popołudnie w sali szkoły podstawowej zebrało się blisko 40 osób, by wspólnie podsumować działalność Koła w roku 2015. Szczegółowe sprawozdanie przedstawił przewodniczący DFK Andrzej Namysło. Przybliżył on listę wielu przedsięwzięć społeczno-kulturalnych organizowanych nie tylko dla członków Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, ale także wszystkich mieszkańców Żywocic. Wśród nich sporą część stanowiły inicjatywy realizowane nie tylko dla starszych, ale także dla dzieci i młodzieży. Ponadto udział w przeglądach twórczości Mniejszości Niemieckiej, konkursach językowych, spotkania, przedstawienia jasełka, koncerty, wyjazdy z koncertami za granicę i wiele innych. W trakcie popołudniowej kawy ze słodkim poczęstunkiem, zebrani na sali snuli już plany na przyszłość. Ażeby umilić czas z koncertem wystąpiła młoda solistka Zuzanna Herud z Dobrej, która zaśpiewała najbardziej znane niemieckie przeboje.