Ks. Waldemar Musioł, biskupem pomocniczym


Pochodzący z Żywocic Ks. Waldemar Musioł, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, został mianowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Decyzję papieża Franciszka ogłosił 29 października w Opolu bp Andrzej Czaja.

Ksiądz Waldemar Musioł, urodził się 10 listopada 1976 r. w Krapkowicach. Jest jedynym synem Jana i Marii zd. Przywara. Edukację rozpoczął w miejscowej szkole podstawowej w Żywocicach (1983–1991), którą kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Budowlanych w Głogówku, gdzie w 1995 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, a następnie w Opolu, podejmując jednocześnie studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył je w roku 2001, uzyskując magisterium z teologii. Praktykę diakońską przed święceniami odbył w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze opolskiej 2 czerwca 2001 r. z rąk ówczesnego biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Posługę wikariusza podjął w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie (2001–2005) oraz bł. Czesława w Opolu (2005–2006). W tym samym czasie kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w 2005 r. uzyskał licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej.

W sierpniu 2006 r. rozpoczął pracę w Kurii Diecezjalnej w Opolu, najpierw jako referent w Wydziale Duszpasterskim, a następnie od stycznia 2009 r. jako dyrektor tego wydziału.

Równocześnie podejmował różnorodne posługi duszpasterskie w parafiach, głosząc kazania, rekolekcje i misje święte, wspierając i zastępując kapłanów. Duszpasterską opieką otaczał mieszkanki Domu Samotnej Matki w Opolu-Grudzicach. W latach 2008–2013 był rektorem kościoła św. Sebastiana w Opolu, gdzie posługiwał m.in. opolskiemu środowisku mniejszości niemieckiej. Od października 2012 r. jest pierwszym rektorem diecezjalnego Bractwa Świętego Józefa. Od czerwca do sierpnia 2017 r. był administratorem parafii św. Jana Chrzciciela w Obrowcu.

Należy do licznych gremiów diecezjalnych, m.in. od 2006 r. jest członkiem Diecezjalnej Rady ds. Mniejszości Narodowych, od 2010 r. należy do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, od roku 2016 jest członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, a od 2020 r. wchodzi w skład Diecezjalnej Komisji ds. Ekonomicznych Parafii. Ponadto, od października 2021 r. jest głównym moderatorem etapu diecezjalnego ogłoszonego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Od listopada 2021 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Nuncjatura Apostolska w Polsce 29 października 2022 r. w południe poinformowała, że papież Franciszek mianował ks. Waldemara Musioła biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi na terenie dzisiejszej Turcji.

Tekst – DOXA.FM, zdjęcie Gość Opolski

Ogłoszenie o zmianie planu


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/322/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 kwietnia 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice, w dniach od 22.09.2021 r. do 22.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, pok. nr 35, w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany planu miejscowego dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl w zakładce: Obwieszczenia i komunikaty / Planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz. 15.00 w sali narad w II budynku na II piętrze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Krapkowic w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres umig@krapkowice.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2021 r.

Jednocześnie na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla w/w projektu, za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach (dokumenty do wglądu w siedzibie Urzędu).

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

Zmarł wsiloletni sołtys i radny – Bernard Dudek


Z wielkim smutkiem i głębokim żalem informujemy, iż wczoraj (30.04) zmarł wieloletni radny i sołtys Żywocic Pan Bernard Dudek. Za niespełna dwa miesiące świętowałby 80 urodziny.

Ś. p. Pan Bernard Dudek był osobą bardzo zaangażowaną w życie miejscowości. W latach 1978-1990 był sołtysem Żywocic a do 2007 roku także członkiem Rady Sołeckiej. W latach 1990-1994 był Radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach. W 1983 roku został członkiem Społecznego Komitetu Budowy Kościoła w Żywocicach, a przez kolejne lata także aktywnym budowniczym i organizatorem prac.  

Pan Bernard Dudek przez wiele lat był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, aktywnym członkiem Komisji Rewizyjnej, a w ostatnich latach, niezawodnym i zawsze pomocnym Członkiem Honorowym.

Za swoją aktywność został dwukrotnie wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice”. Pierwsza przyznana została za ofiarność, zaangażowanie w działalności Rady Miejskiej w kadencji 1990- 1994, za aktywność i pracę na rzecz rozwoju Regionu Krapkowickiego. Drugą, w 2006 roku przyznano Panu Bernardowi za długoletnią pracę i zaangażowanie społeczne na rzecz środowiska lokalnego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 7 maja o godz.11.00

Nowe zasady w kościele parafialnym


Od soboty 27 marca obowiązuje nowy przelicznik ilości wiernych na powierzchnię użytkową kościoła, w naszym kościele są to 32 osoby.

Przy wejściu głównym kościoła jest koszyczek z karteczkami i numerami, zabieramy jedną karteczkę i idziemy do ławki pamiętając o masce i minimalnej odległości 1,5m od drugiej osoby. Jeśli nie ma karteczek to znaczy, że wewnątrz już jest maksymalna ilość osób. Ale możemy także uczestniczyć we Mszy na zewnątrz kościoła, oczywiście pamiętamy o maskach i odległości 1,5m, na zewnątrz kościoła także będzie udzielana Komunia Św. Po Mszy Św. prosimy karteczkę z powrotem wrzucić do koszyczka, nie zabieramy jej do domu!

W Niedzielę Palmową, w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek (II dzień świąt) będą dodatkowe Msze Św. o godz.16.00 i 17.30.

Apel sołtysa Żywocic


Drodzy Mieszkańcy Żywocic.


Wspólnie z członkami Rady Sołeckiej rozdysponowaliśmy ponad 100 maseczek na terenie Żywocic. Trafiły one do skrzynek pocztowych mieszkańców powyżej 65 roku życia mieszkających samotnie bez opieki osób młodszych.

Musimy liczyć się z tym, że począwszy od dnia 16.04. przez wiele tygodni, albo nawet miesięcy maseczka stanie się elementem naszej codziennej garderoby. Dlatego każdy powinien ją posiadać i zakładać przed wyjściem z domu. Tak jak buty, bez których nasze wyjście z domu byłoby niemożliwe. Dlatego wspólnie z Radą Sołecką postaramy się, aby do każdego domu w Sołectwie dotarła chociaż jedna maseczka, na wzór jak powinna ona wyglądać. Z biegiem czasu będzie tego więcej, ale też proszę o więcej cierpliwości, bo każdy z nas ma tylko dwie ręce, które czasem nie wystarczają dla zadowolenia ogółu.

Dziękuję Naszym Paniom, które szyją za wkład pracy, które włożyły dla dobra Nas wszystkich oraz wszystkim którzy dostarczyli materiał. Niestety na potrzeby Sołectwa jest to wciąż za mało dlatego proszę pomóżcie kto może. Na koniec chciałabym przytoczyć cytat naszego największego rodaka Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
 

Dziękuję wszystkim za pomoc.

Żywocice wspominają burmistrza Sollocha


W środę 4 lipca o godz. 12 w kościele pw. św. Mikołaja w Krapkowicach rozpocznie się ceremonia pogrzebowa zmarłego w ubiegły czwartek Piotra Sollocha, wieloletniego Burmistrza Krapkowic i znanego działacza samorządowego.

Ś.p. Piotr Solloch był osobą powszechnie zananą i szanowaną. Cieszył się autorytetem i poważaniem wśród mieszkańców. Przez lata działalności samorządowej, najpierw jako pracownik Urzędu Miastai Gminy, później jako radny, a dalej jako prezes Banku Spółdzielczego a następnie już jako burmistrz Krapkowic (1995-2010) przyczynił się do realizacji wielu zadań społeczno–gospodarczych a także wielu inwestycji na terenie miasta, jak i poszczególnych sołectw. Pozwolimy odnieść się tylko do zadań realizowanych na terenie Żywocic.

Burmistrz Solloch przyczynił się do wyremontowania niemal wszystkich gminnych ulic w miejscowości, wiele z nich otrzymało nowiuteńką nawierzchnię. Wzdłuż ulicy Krapkowickiej wykonany został nowy chodnik, na wiejskim cmentarzu wykonana została nowa aleja z kostki betonowej. Ku uciesze społeczności wiejskiej przy budynku szkoły podstawowej została zaprojektowanahala sportowa, na skrzyżowaniu ulicy Kozielskiej i ul. Łąkowej zmieniono aranżację skweru, przez co powstało tam ciekawe miejsce spotkań mieszkańców. Nowego oblicza przybrało też miejsce dawnego zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Kozielskiej, gdzie wykonany został nowy plac zabaw. Staraniem burmistrza Sollochawydzielona została i zakupiona dodatkowa działka na potrzeby rozbudowy żywocickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonana została także kompletna dokumentacja projektowa nowej remizy ze świetlicą i  częścią ogólnodostępną.

Obecność i aktywny udział burmistrza Sollocha w Żywocicach na wielu imprezach kulturalnych, zabawach czy też wiejskich dożynkach postrzegana zawsze była jako dowód szacunku i poczucia wspólnoty z mieszkańcami. Stąd bardzo często był do miejscowości zapraszany, często z tego zaproszenia wraz z małżonką korzystał. Lubił przebywać z ludźmi, a z Jego otaczali zarówno dorośli, jak i dzieci.

Burmistrz Solloch angażował się także w życie duchowe żywocickiej parafii.Nieżyjący już dzisiaj dziekan ks. proboszcz Krzysztof Korgel nazywał Go „Przyjacielem Parafii” i miał rację. Prywatnie Piotr Solloch był obecny zawsze w najważniejszych wydarzeniach parafialnych. Wspierał ją duchowo i finansowo. Wraz ze Szczepanem Brysiem – głównym inicjatorem budowy przykościelnej kaplicy przedpogrzebowej, byli sponsorami więźby dachowej na tym budynku. Był też fundatorem jednego z witraży w parafialnym kościele.

Żywocice pożegnały Bernarda Krolla


Mieszkańcy Żywocic pożegnali dziś byłego sołtysa i radnego, niestrudzonego społecznika i wieloletniego przewodniczącego miejscowego koła DFK; osobę w miejscowości niezwykle znaną i szanowaną.

Ś.p. Bernard Kroll był osobą bardzo zaangażowaną w rozwój miejscowości, ale szczególnie w pielęgnowanie kultury niemieckiej, jej tradycji i historii. Przez 4 lata (1990–1994) był Sołtysem Żywocic, później przez 13 lat (1994-2007) kierował działającym w ramach struktur TSKN na Śląsku Opolskim żywocickim Kołem DFK. Sam zresztą należał do grona założycieli tego koła, które powstało w 1989 roku i od początku skupiało kilkuset mieszkańców. W latach 1998-2002 był Radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach, zasiadając w Komisji Rewizyjnej.

Bernard Kroll związany był z Żywocicami od urodzenia, od 1929 roku. Tu się wychowywał, tu dorastał i mieszkał, tutaj jako 15 letniemu chłopcu pod koniec II wojny światowej nadano przydział do armii niemieckiej. Niedowład prawej ręki uchronił go jednak od pójścia na front. To wydarzenie miało swoje odbicie w późniejszych latach życia pana Bernarda. Być może piękne widoki żeglujących po Odrze łodzi parowych i barek, które widoczne były z terenu cegielni, gdzie pracował Jego ojciec, sprawiły, że pierwsza praca zawodowa pana Bernarda była związana właśnie z żeglugą. Kolejne lata przepracował – najpierw w Zakładach Obuwniczych Otmęt, potem zakładzie OPREM, by wiek emerytalny osiągnąć w Gospodarstwie Rolnym w Obrowcu.Jako nowo wybrany Sołtys (1990 r.) był jednym z inicjatorów odprawiania w żywocickim kościele parafialnym mszy świętej w języku niemieckim. Pierwsza taka msza została odprawiona 22 lipca, popołudniem zaś na boisku sportowym zorganizowano pierwszy Festyn Letni – Sommerfest z udziałem władz TSKN i polityków niemieckich.

Dwa lata później wystąpił z inicjatywą uporządkowania starego cmentarza przy ulicy Kozielskiej, na którym zaprzestano pochówku w 1934 roku. Przez wiele lat nekropolia ta nie była użytkowana, ale właśnie dzięki inicjatywie sołtysa Krolla cmentarz w latach 1992-1995 nabrał nowego, innego wymiaru. W 1992 roku, kiedy powołano do życia społeczny komitet odbudowy Pomnika Poległych, Bernard Kroll został jego wiodącym liderem. Cztery lata później, we wrześniu 1996 roku na starym żywocickim cmentarzu poświęcono pomnik upamiętniający mieszkańców wsi poległych w obydwu wojnach światowych. Po przeciwnej stronie cmentarza złożone zostały zaś wszystkie nagrobki, stworzono tam namiastkę cmentarnego lapidarium. Tym właśnie obiektem Pan Bernard w dowód wdzięczności Bożej Opatrzności za uchronienie przed wojennym frontem, przez wiele lat opiekował się, kosił trawę, sprzątał i remontował. Za swoją długoletnią pracę i zaangażowanie społeczne na rzecz środowiska lokalnego w 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach przyznano Mu Odznakę Honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice”.

Bernard Kroll do ostatnich dni swego życia był aktywnym społecznikiem, chętnie pomagał, w wielu rzeczach doradzał, czynnie uczestniczył w imprezach społeczno-kulturalnych. Zresztą sam wiele z nich przygotowywał i organizował. Wraz z obecnym sołtysem Szczepanem Brysiem zapoczątkowali w 1992 roku tradycję organizacji Dożynek Wiejskich, które przecież znane obecnie są w całej okolicy. Przez ostatnie lata, jako jeden z najstarszych we wsi mężczyzn uczestniczących w „Józefku” bardzo chętnie korzystał z przysługującego pierwszeństwa i pierwszy chwytał za młot, by wbić ognisty pal w ziemię. Pewnie robił by to co roku dalej, gdyby tylko pozwoliło na to zdrowie…

Dokumentacja projektowa łącznika hali – gotowa!


Ważne dla mieszkańców inwestycje drogowe i infrastruktury szkolnej a także przygotowania do tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbędą się 25-26 sierpnia w Żywocicach. To tematyka spraw przedstawionych na bardzo rzeczowym i konstruktywnym spotkaniu Rady Sołeckiej w Żywocicach z Burmistrzem Krapkowic Andrzejem Kasiurą.

W spotkaniu udział wzięli także Dyrektor Krapkowickiego Domu Kultury Aleksander Bernard oraz naczelnik Alfred Szewczyk i inspektor Anna Wojtala z Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono program dożynek, ustalono także trasę przemarszu korowodu oraz lokalizację imprezy wraz z zapleczem techniczno-organizacyjnym. W drugiej części Burmistrz Andrzej Kasiura zaprezentował Radzie Sołeckiej gotową dokumentację techniczną łącznika pomiędzy obiektem hali sportowej a budynkiem szkoły. Dokumentacja czeka już tylko na uzyskanie pozwolenia budowlanego. Zgodnie z założeniami, obiekt o długości ponad 26 metrów długości i powierzchni użytkowej ponad 100 m2, posiadać będzie dwa wejścia, jedno od strony przyszkolnego placu, drugie od strony boiska. Przy samym łączniku zaplanowano także dwa dodatkowe pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy i urządzenia pomocnicze.

Podsumowując wniosek mieszkańców zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Krapkowic przez p. Arnolda Joszko został zrealizowany. A więc bardzo oczekiwana, zwłaszcza przez rodziców i dzieci uczęszczających do naszej żywocickiej szkoły inwestycja, choć powoli, to nabiera bardzo realnego wymiaru.

Mieszkańcy Żywocic składają petycję


Nie czekają i biorą sprawę w swoje ręce.

Od zakończenia budowy kanalizacji minęło już 3 lata, a ulica Józefa na odcinku od ulicy Krapkowickiej do ulicy Średniej nie została jeszcze odnowiona. Co więcej, jej stan co roku się pogarsza. Pomimo starań Sołtysa i Radnego remont tej drogi jest ciągle przesuwany w czasie. Dlatego też mieszkańcy postanowili działać i przygotowali petycję.

W nieco ponad 48 godzin ponad 200 osób podpisało się pod wnioskiem w sprawie dokończenia remontu ulicy Józefa w Żywocicach. W czwartek 28.09 został on złożony za pośrednictwem Sołtysa i Radnego Szczepana Brysia do Burmistrza i Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Jak czytamy w petycji:

„Sołtys i Rada Sołecka Żywocic zwracają się imieniu wszystkich mieszkańców Żywocic z wnioskiem o ujęcie w budżecie Gminy Krapkowice na rok 2018 remontu ulicy Józefa w Żywocicach, na odcinku od ulicy Krapkowickiej do ulicy Średniej, wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Średnią. Z dojazdu tą ulicą korzystają codziennie zarówno rodzice dowożący dzieci do szkoły i przedszkola, jak też osoby dojeżdżające do kościoła.

Obecny stan techniczny tego odcinka ulicy Józefa pozostawia wiele do życzenia: głębokie dziury, ubytki w nawierzchni, wyboje i spękania. Co więcej, stan tej drogi co roku się pogarsza. Niestety remonty cząstkowe i klejenie łata na łacie w tym przypadku już nie pomogą.

Stąd też składamy petycję o podjęcie działań zmierzających do wyremontowania nawierzchni tej drogi i poprawienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników i kierujących.”